زمان بندی و نتایج مسابقات فرهنگی ورزشی

نتایج تیم های فوتسال مسابقات سومین جشواره ملل

مقام اول:افغانستان

مقام دوم:تیم بین الملل ۱

مقام سوم:عراق

تیراندازی با کمان:

   نفراول:محمدرضا احمدی از کشور افغانستان

  نفر دوم:ابوذر عرفانی از کشور افغانستان

  نفر سوم: رضا فیاضی از کشور افغانستان

شنا :

                نفراول : عیسی حمدان حمدان ازکشور سوریه

                نفر دوم : امام علی ملایاراف ازکشور تاجیکستان

              نفر سوم : الهام جان ابراهیم اف ازکشورتاجیکستان

دارت :

              نفر اول : اسکندر گدایف از کشور تاجیکستان

              نفر دوم : حسین علی عبدالله ازکشور عراق

              نفرسوم: مهدی محمدی ازکشور افغانستان

دو ومیدانی:

               نفراول : امیرایاد سجیل از کشور عراق

               نفردوم : علی هادی بیانی از کشور افغانستان

               نفرسوم : حسنین رحیم محمد از کشور عراق

تنیس روی میز:

               نفر اول : علی شنان از کشور عراق

               نفر دوم : حیدرالسلمانی از کشور عراق

               نفرسوم : محمد سلام العبیدی از کشور عراق

تیراندازی با تفنگ

               نفراول : باقر عتابی از کشور عراق

               نفر دوم : محمدرضا المحمد از کشور عراق

               نفر سوم : یاسر العبادی از کشور عراق

نتایج تیم های فوتسال مسابقات سومین جشواره ملل:

مقام اول: عراق

رشته شنا:

نفر اول:محبوبه احمدی از کشور افغانستان

نفر دوم:محدثه جواهری از کشور تفغانستان

نفر سوم:فاطمه نظری از کشور افغانستان

رشته دو میدانی:

نفر اول:شریفه حسینی از کشور افغانستان

نفر دوم:زهرا رضایی ازکشورافغانستان

نفر سوم:طاهره باقری از کشور افغانستان

تیراندازی با تفنگ:

نفر اول:کبری محمدی از کشور افغانستان

نفر دوم:سکینه صفری از کشورافغانستان

نفر سوم:نجیبه جعفری از کشور افغانستان

تیر اندازی با کمان:

نفر اول:مهسا حمیدی از کشور افغانستان

نفر دوم:محبوبه خاوری از کشور افغانستان

نفر سوم:معصومه کفایی از کشور افغستان
تنیس روی میز:
نفر اول:فاطمه موسوی از کشور افغانستان

نفر دوم:پینگ پینگ از کشور چین

نفر سوم:سوشین وانگ از کشور چین

دارت :
نفر اول: نرگس قدسی از کشور افغانستان
نفر دوم:سلطانه احمدی از کشور افغانستان
نفر سوم:سوهانگ لین از کشور چین