نتايج مسابقات دومین جشنواره فرهنگی – ورزشی دانشجويان دختر غیر ايراني

نتايج مسابقات دومین جشنواره فرهنگی – ورزشی دانشجويان دختر غیر ايراني

مسابقات تيراندازي با تفنگ بادي ويژه دانشجويان دخترغيرايراني درروزدوشنبه

مورخ۲۷/۱۱/۹۴درسالن تيراندازي ۲۲بهمن با حضور۳۱ورزشكاربرگزارگرديدكه نتايج آن به شرح

ذيل اعلام گرديد.

۱-صديقه سروري………..مقام اول………۵۷امتياز………ازكشورافغانستان

۲-نجيبه جعفري………..مقام دوم……….۴۸امتياز……..ازكشورافغانستان

۳-يلدا رحماني………..مقام سوم……….۴۲امتياز……..ازكشورافغانستان

۴-زهراعارفي ……..مقام چهارم……….۴۱امتياز………ازكشورافغانستان

۵-آسيه احمدي……….مقام پنجم……….۴۰امتياز………ازكشورافغانستان

مسابقه تنیس روی میز دانشجویان دختر غیر ایرانی برگزار گردید

به گزارش خبر نگارISOمسابقه ی تنیس روی میز دانشجویان دختر غیر ایرانی در روز سه شنبه مورخ۲۷/۱۱/۹۴ ساعت ۱۷:۳۰در سالن ورزشی کوثر دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید که نتایج ان به شرح ذیل اعلام میگردد:

۱)خانم کبری حسینی مقام اول :دانشکده علوم تربیتی از کشور افغانستان

۲)خانم فاطمه موسوی مقام دوم :دانشکده کشاورزی از کشور افغانستان

۳)خانم کبری محمدی مقام سوم :دانشکده علوم اداری از کشور افغانستان

مسابقه شنا ی دانشجویان دختر غیر ایرانی برگزار گردید:

به گزارش خبرنگار ISO مسابقه شنا دانشجویان غیر ایرانی (بانوان) روز چهارشنبه  ۲۸/۱۱/۹۴ در ساعت ۱۲ در مجتمع ابی پردیس دانشگاه فردوسی برگزار گردید که نتایج ان به شرح ذیل اعلام می گردد:

۱-مقام اول :خانم فاطمه موسوی     دانشکده مهندسی      از کشور افغانستان

۲-مقام دوم:خانم فاطمه نظری       دانشکده کشاورزی    از کشور افغانستان

۳-مقام سوم:خانم شهباز خان        دانشکده اقتصاد        از کشور تاجیکستان

نتایج مسابقات شطرنج دانشجویان دختر غیر ایرانی

به گزارش خبر نگارISOمسابقه ی شطرنج دانشجویان دخترغیر ایرانی به روش سوئیسی (رپیت) در روزپنج شنبه  مورخ ۲۹/۱۱/۹۴با حضور دانشجویان غیرایرانی دخترازکشورهای(افغانستان ،تاجیکستان،یمن ،عراق),در سالن امام علی ع برگزار گردیدو,نفرات اول تا سوم به ترتیب ذیل اعلام شد:

۱) مقام اول……….. خانم راحله عسکری………….. دانشکده کشاورزی…….. از کشور افغانستان

۲) مقام دوم …………معصومه امیری………………. دانشکده ادبیات…………. از کشور افغانستان

۳)مقام سوم…………. فاطمه خاوری ……………..دانشکده علوم تربیتی……… ازکشورافغانستان